Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Dział: ABC beneficjenta

Mistrzostwa emocji

Konkursy na najlepsze projekty współfinansowane z funduszy UE to skuteczne narzędzie promocji dobrych praktyk. Przyczyniają się do pozytywnego postrzegania wsparcia z Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Od badania, przez refleksję, do działania

W realizacji każdego programu istotną rolę odgrywa ewaluacja. Daje możliwość reagowania na bieżące problemy i potrzeby, dostarcza wiedzy i wskazówek do podejmowania właściwych decyzji, pomaga wreszcie w odpowiednim ukierunkowaniu wsparcia w przyszłości.

czytaj więcej

Równość szans i niedyskryminacja

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO WP, projekt musi spełnić wymogi minimalne w zakresie zgodności z politykami horyzontalnymi i zasadami unijnymi.

czytaj więcej

Sztuka postrzegania różnorodności

Zrównoważony rozwój, równość płci oraz równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – to zasady, które zostały zakotwiczone w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie Unii.

czytaj więcej

Nowe Pzp

1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). Głównym jej celem jest uproszczenie procedur, zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców. Wszystko to skutkować ma większą przejrzystością zamówień.

czytaj więcej

Droga do sukcesu

Ubiegasz się o pożyczkę obrotową lub hipoteczną z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju?

czytaj więcej

Realizuj projekt z głową… i zgodnie z umową

Przyznano dofinansowanie Twojemu projektowi? Poczekaj z ogłoszeniem pełnego sukcesu. Skoncentruj się na realizacji, rozliczeniu i utrzymaniu trwałości projektu. Jesteśmy Twoim partnerem i będziemy Cię wspierać w pokonywaniu drogi do sukcesu.

czytaj więcej
Skip to content