Dzieci są najważniejsze

Zdjęcie przedstawia osoby siedzące przy kilku długich stołach podczas konferencji „Dzieci są najważniejsze – inwestycje funduszy europejskich w rozwój i umiejętności dzieci w okresie programowania 2021-2027”

„Dzieci są najważniejsze – inwestycje funduszy europejskich w rozwój i umiejętności dzieci w okresie programowania 2021-2027” to tytuł konferencji, która odbyła się w Arłamowie pod koniec lutego br. Dwudniowe spotkanie poświęcono tematyce wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dla dzieci i rodzin w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 w kontekście działań w czterech obszarach, tj.: edukacja włączająca, wczesnodziecięca opieka i edukacja, piecza zastępcza i system wsparcia rodziny, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.  

W ramach sesji pierwszej – o edukacji włączającej – przybliżone zostały zagadnienia związane z edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami. Nakreślono rolę edukacji w kontekście zapobiegania nierównościom oraz zaprezentowano projekt, którego celem jest podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce. Podczas drugiej sesji – o wczesnodziecięcej opiece i edukacji – omawiano jej wpływ na rozwój dziecka. Była to również okazja do zapoznania się z doświadczeniami z realizacji programu Maluch+. Na sesji trzeciej – o pieczy zastępczej i systemie wsparcia rodziny – przybliżono proces deinstytucjonalizacji w Polsce oraz dobre praktyki w zakresie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Ostatnia sesja skupiła się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Jako dobrą praktykę przedstawiono Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, utworzone na warszawskich Bielanach w ramach projektu unijnego. Zaprezentowano również wdrażaną od 2018 r. reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Każdy z poszczególnych bloków tematycznych został podsumowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisję Europejską w krótkiej prezentacji przedstawiającej stanowiska i możliwe kierunki wsparcia EFS w nowym okresie programowania 2021-2027.

Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wzięli w niej też udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, eksperci z kraju i zagranicy, a także reprezentanci samorządów, w tym marszałkowie województw.

Film wyświetlany podczas drugiej sesji, nakręcony w żłobku wspartym z RPO WP:

Film o projekcie zrealizowanym przez Chorągiew Podkarpacką ZHP pokazujący korzyści płynące ze wsparcia środków unijnych, wyświetlany w trakcie trzeciej sesji: