Nowoczesne kształcenie w praktyce

Aparatura w Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek

Teoria nigdy nie jest tak atrakcyjna, jak praktyczne zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności. Kierując się tą zasadą, władze Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu sięgnęły po unijną dotację, by stworzyć nowoczesne Akademickie Centrum Kształcenia Praktycznego.  

Działająca od czerwca 2001 r. uczelnia kształci obecnie 868 studentów, oferując studia na dwóch wydziałach: Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk Technicznych i Ekonomicznych. – Staramy się analizować rynek pracy, by ofertę kształcenia dopasować do zapotrzebowania na konkretne zawody. Dlatego przed sześcioma laty utworzyliśmy kierunek pielęgniarstwo. Unikalną tradycją naszej uczelni jest wręczanie studentom umów o pracę przez dyrektorów i naczelne pielęgniarek szpitali podczas inauguracji roku akademickiego – wyjaśnia kanclerz Bogdan Tomczyk. I jak dodaje, od listopada 2019 r. uczelnia zapewnia studentom jeszcze lepsze warunki do praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego przebudowano, zaadaptowano i zmodernizowano pomieszczenia w budynku dydaktycznym przy ul. Wyszyńskiego 10 na potrzeby Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego.

Projekt: Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego Poddziałanie: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Wartość projektu: ok. 621 tys. zł Dofinansowanie: ok. 509 tys. zł

Melanż wiedzy i umiejętności 

Studenci pielęgniarstwa w pracowni biochemii i mikrobiologii podczas zajęć grupowych mają możliwość m.in. oglądania gotowych preparatów mikrobiologicznych czy obserwacji i identyfikacji typów morfologicznych bakterii. Podczas zajęć z biochemii i biofizyki analizują budowę, właściwości i przemiany białek, węglowodanów, nukleotydów i lipidów. Poznają również podstawy diagnostyki laboratoryjnej związanej np. z oznaczaniem składników moczu. – Dzięki temu zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie komórkowym, a co za tym idzie, łatwiej im zrozumieć mechanizmy powstawania i przebiegu chorób – tłumaczy Grażyna Rożek, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

pracownia biochemii i mikrobiologii
Pracownia biochemii i mikrobiologii. Fot. archiwum PUZ

Praca pielęgniarek wymaga nie tylko ogromnej wiedzy teoretycznej, ale też praktycznych umiejętności. Dlatego w ramach projektu powstało Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek. To tu adeptki pielęgniarstwa w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, dzięki wielokrotnemu powtarzaniu czynności, zdobywają umiejętności, których kiedyś będzie wymagać od nich pracodawca. Centrum posiada m.in. fantomy ALS osoby dorosłej, noworodka i dziecka, które wykorzystywane są do nauki zaawansowanych zabiegów ratujących życie, m.in. udrażniania dróg oddechowych za pomocą zestawu do nauki intubacji dotchawiczej. – Fantomy służą również do ćwiczenia iniekcji czy pobierania krwi do badań diagnostycznych oraz do nauki czynności pielęgnacyjnych. Studenci uczą się też m.in. osłuchiwania stetoskopem, pomiaru ciśnienia tętniczego i badania tętna – mówi prodziekan Rożek.

Fantomy w Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek
Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek. Fot. archiwum PUZ

Studenci ćwiczą daną umiejętność i eliminują błędy do momentu, kiedy wszystko będzie wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi procedurami. – Taki rodzaj kształcenia daje nam pewność, że student będzie dobrze przygotowany do podjęcia praktyk zawodowych w placówkach ochrony zdrowia i do kontaktu z rzeczywistym pacjentem – podsumowuje prodziekan Grażyna Rożek.

Decyzje podejmowane z zimną krwią 

Z nowocześnie wyposażonych pracowni Symulator Firmy i Symulator Inkubatora Przedsiębiorczości korzystają z kolei studenci ekonomii menedżerskiej. Obie pracownie mają przypominać warunki pracy w przedsiębiorstwie. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. W ramach projektu kupiono 20 laptopów wraz z mobilną szafą do ich ładowania i przechowywania, urządzenia wielofunkcyjne, kamerę, telewizor, aparat cyfrowy oraz niszczarkę.

pracownia w Symulatorze firmy
Nowocześnie wyposażona pracownia w Symulatorze Firmy. Fot. archiwum PUZ

– Przyszli menedżerowie w Pracowni Symulator Inkubatora Przedsiębiorczości przygotowują poszczególne elementy planu biznesowego, a ich projekty ukierunkowane są na opracowanie innowacyjnego przedsięwzięcia, symulację własnej działalności gospodarczej czy utworzenie nowego start-upu – wyjaśnia dr inż. Aleksander Kasprzyk, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. W Pracowni Symulator Firmy studenci rozwiązują m.in. zadania z zakresu praktycznej ewidencji operacji gospodarczych za badany okres sprawozdawczy w wybranym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych typu Płatnik.

Pracownia Symulatora Inkubatora Przedsiębiorczości
Symulator Inkubatora Przedsiębiorczości. Fot. archiwum PUZ

– Nowoczesne kształcenie wspiera też zdecydowanie bardziej niż przed laty rozwój kompetencji społecznych. Ważna jest praca w zespole, komunikatywność (przydatna podczas negocjacji biznesowych), odpowiedzialność za powierzone zadania, wnikliwość oraz przedsiębiorczość. Dlatego wiele zadań wykonywanych jest w grupach – dodaje dziekan Kasprzyk.

Wszystkie pracownie wyposażone zostały w projektory multimedialne lub tablice interaktywne z projektorem. – Utworzenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego pozwoliło naszej uczelni na kształcenie studentów w warunkach symulowanych, przygotowujących ich do rozpoczęcia profesjonalnej pracy zawodowej – podsumowuje kanclerz Bogdan Tomczyk. 

Edukacja dostępna dla wszystkich

Uczelnia w Tarnobrzegu ogromną wagę przywiązuje do umożliwienia kształcenia się osób z niepełnosprawnościami. W budynkach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami. Na poręczach oraz drzwiach umieszczono nakładki w języku Braille’a. Zamontowano też kontrastowe nakładki na schody oraz wykładziny antypoślizgowe. Przy wejściach znajdują się podjazdy oraz miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na ich potrzeby zlikwidowane zostały progi przy wejściach do sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz udrożniono ciągi komunikacyjne. Zaplanowano również zakup schodołaza.

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać także z wielu udogodnień dydaktycznych. Do dyspozycji osób niewidomych i słabowidzących są specjalistyczne zestawy komputerowe, biurka z elektryczną regulacją wysokości, drukarka brajlowska oraz lupy powiększające. Dla osób niesłyszących i słabosłyszących w salach wykładowych mają zostać zainstalowane pętle indukcyjne wspomagające rozmowę podczas spotkań.

Uczelnia zapewnia też specjalne stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium socjalne dla osób w trudnej sytuacji materialnej, a także zapomogi finansowe. Studenci z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach mogą się starać o dostosowanie do ich możliwości formy egzaminu i zaliczeń. Chodzi m.in. o wydłużenie czasu pisania testu, indywidualną organizację studiów czy udział w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej.

Obecnie uczelnia realizuje projekt „PWSZ w Tarnobrzegu otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego wartość to niemal 950 tys. zł, z czego niemal 800 tys. zł stanowi dotacja. Dzięki tym środkom przebudowany zostanie informatyczny system obsługi studiów. Łatwiej będzie można zapisać się na studia, złożyć dokumenty, przesłać prace, a potem kontaktować się z nauczycielami akademickimi i dziekanatami. Ponadto w ramach projektu przebudowana zostanie strona internetowa uczelni. Odtąd będzie ona swoistym multiportalem, skorelowanym z nowym systemem obsługi studiów, przez co przepływ informacji stanie się zdecydowanie pełniejszy i szybszy.

Potwierdzeniem zaangażowania i uhonorowaniem dotychczasowych działań jest sukces w ogólnopolskim konkursie „Idol 2020”, organizowanym przez Fundację „Szansa dla niewidomych”. Uczelnia w kategorii „Edukacja” zdobyła miejsce I na etapie wojewódzkim i III na etapie krajowym.

Barbara Kozłowska